31 mar 2020

Bedre avfallshåndtering

Vi i styret vil gjerne minne dere på at det ikke er tillatt å kaste annet en alminnelig husholdningsavfall i søppelrommet. I det siste har vi sett flere eksempler på at det er kastet ting som i stedet skulle vært levert til en gjenbruksstasjon. Dette kan være større gjenstander i metall eller plast, persienner osv. Det er også levert gjenstander som inneholdt olje som rant ut i rommet.

Noen glemmer også å brette sammen pappemballasje, og opptar dermed plass for andre.

Vi håper dere vil bidra til at søppelrommet kan være ryddig, og at det kun plasseres vanlig husholdningsavfall der. Vi ønsker ikke at felleskostnadene skal øke som følge av ekstrautgifter til søppelhåndtering.

Les gjerne paragraf 4 i Husordensreglene, og det vi skriver om temaet på våre nettsider.

Husordensreglene § 4:

Avfallshåndtering Enhver forsøpling av eiendommens fortau, ganger, trapper og fellesareal er forbudt. Alt husholdningsavfall skal pakkes inn og legges i egne avfallscontainere. Det er ikke tillatt å deponere annet en alminnelig husholdningsavfall i søppelrommet. Hvis det ikke er plass til avfallet i containerne skal det oppbevares i husstanden til containerne er tømt. Dersom èn container er full, benyttes den neste. Reduserer volumet på søppelet så godt som det lar seg gjøre før det kastes. Aviser, papp og papir skal kastes i særskilte containere. Emballasje utover vanlig husholdningsavfall skal ikke kastes i sameiets avfallscontainere. Beboerne henvises i denne sammenheng til kommunens gjenbruksstasjoner. For å unngå tilstrømning av skadedyr må søl omkring søppelkassene unngås og fjernes umiddelbart av ansvarlig part. Av samme årsak skal avfall ikke hensettes i fellesarealene eller utenfor egen inngangsdør. Aviser, reklame og lignende skal ikke bli liggende utenfor inngangsdørene.

Styret har myndighet til å besørge opprydning og avfallshåndtering dersom ovennevnte paragraf ikke overholdes. Kostnader i forbindelse med dette, vil bli belastet den/de sameier/e eller beboer/e det gjelder.